Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

O ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ Δ. ΜΠΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ

Πάρε μέτρα...
* Ο πολιτευτής του ΛΑΟΣ κ. Δημ.
Μπίλλης απέστειλε στη στήλη τα
εξής:
«Κάνοντας μια πολιτική εκτίμηση
για το ζήτημα που προέκυψε μετά
τις αποκαλύψεις σε τηλεοπτικές εκ-
πομπές του κ. Τριανταφυλλόπουλου
σχετικά με το θέμα του βουλευτή
μας στη Λάρισα, εκτιμώ ότι μέχρι τώ-
ρα, η αντιμετώπιση του θέματος από
τον πρόεδρο του κόμματος, δεν θε-
ωρείται επαρκής από τους ψηφοφό-
ρους μας στην περιοχή και ως εκ
τούτου η εκλογική δύναμη του κόμ-
ματός μας συρρικνώνεται. Πιστεύω
ότι μια γενναία απόφαση του προ-
έδρου του κόμματός μας θεωρείται
άκρως αναγκαία για να διατηρηθεί
ο άξονας της πολιτικής μας που εί-
ναι η ηθική και αξιοπρέπεια και να
συνεχιστεί η εμπιστοσύνη των ψη-
φοφόρων προς το κόμμα μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: