Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Η συμβίωση κράτους και τραπεζών στο υπάρχον σύστημα . Καταπληκτική ανάλυση από το νεαρό Έλληνα από την Κύπρο μας Πρωτεσίλαο Σταύρου


 
Στο υπάρχον οικονομικό-πολιτικό σύστημα το κράτος και οι ιδιωτικές τράπεζες αποτελούν σιαμαίες οντότητες, που δρουν εντός ενός σύνθετου νομισματικού και νομικού πλαισίου που παγιώνει την αλληλεξάρτηση και αλληλοτροφοδότηση τους. Από νομικής πλευράς τα δύο είναι ξεχωριστές οντότητες καθώς το κράτος αποτελείται από οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ενώ οι τράπεζες είναι κατ' εξοχήν φορείς ιδιωτικού δικαίου. Αυτό δίνει την αίσθηση της διάκρισης των ρόλων και εξουσιών εκάστης οντότητας - κάτι που απέχει από την πραγματικότητα καθώς αγνοεί τη λειτουργία του νομισματικού συστήματος και τις δυναμικές του.
 
Η δομή του σύγχρονου νομισματικού συστήματος είναι ο κύριος λόγος της συμβίωσης κράτους-τραπεζών. Τρείς είναι οι βασικοί λόγοι που συνηγορούν σε αυτό. Πρώτον η ύπαρξη του παραστατικού χρήματος, δεύτερον ο θεσμός της κεντρικής τράπεζας ως ύστατος πιστωτής με μονοπωλιακή εξουσία επί του καθορισμού των βασικών επιτοκίων και τρίτον το τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων (θα αναλυθούν παρακάτω με τον πιο απλό τρόπο για να γίνουν κατανοητά και στους μη γνώστες των οικονομικών).
 
Με τον όρο "παραστατικό χρήμα" (αγγλιστί fiat money) αναφερόμαστε στο συνάλλαγμα η αξία του οποίου καθορίζεται από το κράτος και είναι πάντοτε βασισμένη πάνω στην υπόσχεση/εγγύηση του. Για παράδειγμα οι ΗΠΑ αποφασίζουν πως το δολάριο θα είναι το νόμιμο χρήμα του κράτους και πως το 1 δολάριο θα ισούται πάντοτε με 1 δολάριο, χωρίς αυτή η εξίσωση να βασίζεται πάνω σε κάποια σταθερά όπως αυτή του χρυσού ή κάποια άλλη τιμή της οποίας η αξία είναι πιο "πραγματική". Πρόκειται απλά και μόνο για μία υπόσχεση του κράτους την οποία εμπιστεύονται οι πολίτες. Δηλαδή είτε διακινούνται 10000 δολάρια είτε 1 τρις δολάρια η αξία τους είναι πάντοτε η ίδια εφόσον οι πολίτες εμπιστεύονται την υπόσχεση του κράτους - κάτι που όπως γνωρίζουμε δεν ισχύει σε άλλα προϊόντα όπου η αφθονία τους ρίχνει την τιμή τους.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: